Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Hakkında

Müsteşarlığımız Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarla verilen görev ve sorumluluklar şunlardır:

 • Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatını hazırlamak, uygulamak, denetimini sağlamak ve ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek 
 • Kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek 
 • Kambiyo borsaları ile ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek 
 • Kambiyo politikalarının uygulanması ve mali sektör ile ilgili konularda Müsteşarlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkilerini kurmak 
 • Finansal istikrarın korunması; sektörün geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve mali hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak politika geliştirilmesine dönük çalışmalar yapmak 
 • Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde finansal tüketiciyi korumaya, finansal okuryazarlık ile farkındalığı ve finansal bilinç düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemek 
 • Finansal İstikrar Komitesi’nin sekretarya faaliyetlerini yürütmek ve çalışmalarına katkı sağlamak
 • Finansal istikrarla ilgili kurum içi ve kurumlar arası yapılan toplantılara katılmak
 • Sistemik Risk Değerlendirme Grubu çalışmalarına katkı yapmak ve Müsteşarlık içi koordinasyonu sağlamak, Grubun diğer kurumlarla ilişkilerini koordine etmek
 • Finansal istikrarın korunmasına yönelik makro ihtiyati politikalara ilişkin çalışmalar yapmak ve finansal sektörün geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve mali hizmetlerin yaygınlaştırılması için politikalar geliştirmek
 • G20 Emsal Öğrenme Programı çalışmalarını yürütmek ve koordinasyonu sağlamak
 • Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde finansal tüketiciyi korumaya, finansal okuryazarlık ile farkındalığı ve finansal bilinç düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemek
 • Finansal Sektör Komisyon toplantısına ve çalışmalarına katkı yapmak ve Müsteşarlık içi koordinasyonu sağlamak
 • Müsteşarlık görev alanı kapsamında, finansal konularla ilgili uluslararası kuruluş ve platformların gündemini takip etmek ve gerektiğinde katkıda bulunmak
 • Yeni finansal araç ve piyasaların geliştirilmesine dönük çalışmalar yapmak, politikalar üretmek ve düzenlemeler yapmak 
 • Ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla yeni finansal araçlarla ilgili işbirliği imkânlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak 
 • Uluslararası piyasalardaki mevcut finansal araçları araştırmak, incelemek ve bunların ülkemizde uygulanabilirliği konusunda değerlendirme yapmak 
 • Ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla yeni finansal araçlarla ilgili işbirliği imkânlarını geliştirmek 
 • Bireysel Katılım Sermayesinin gelişimi ve desteklenmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, bireysel katılım yatırımcısı (BKY) ağlarının akreditasyonunu gerçekleştirmek, BKY’lere ve girişim şirketlerine ilişkin istatistik oluşturmak
 • Bireysel Katılım Sermayesi alanında rehber niteliğinde yatırım değerleme standartlarını ve etik ilkeleri geliştirmek ve uygulamak 
 • Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Finansmana Erişim Teknik Komitesi (Teknik Komite) sekretaryası faaliyetlerini yürütmek, Teknik Komite eylemleri kapsamındaki konularda gerektiğinde araştırma, inceleme yaparak eylemin yerine getirilmesini sağlamak ve buna ilişkin çalışma raporları hazırlamak 
 • Kambiyo mevzuatı, mali sektör ile finansmana erişim ve girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri, uygulamaları ve düzenlemeleri izlemek, değerlendirmek, raporlama yapmak ve ilgili mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek 
 • Avrupa Birliği Ulusal Plan ve Tarama Çalışmaları ile Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi Alt Komite çalışmalarına Genel Müdürlüğün görev alanı çerçevesinde katılım sağlamak 
 • Sermaye Piyasası Kurulu, menkul kıymetler borsaları ve mali sektörün diğer kurumlarının Müsteşarlığın bağlı olduğu bakanlık ile ilişkilerini düzenlemek ve mali sektörün ilgili kurum ve düzenleyici kuruluşlarla işbirliği tesis etmek 
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere Hazine Müsteşarlığı koordinatör birimi olarak katkı sağlamak 
 • OECD Yatırım Komitesi çalışmalarına katılım sağlamak, bu kapsamda Sermaye Hareketlerinin ve Görünmeyen İşlemlerin Liberalizasyonu Kodları karşısındaki ülkemiz pozisyonuna ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek 
 • OECD Mali Piyasalar Komitesi ve Ekonomi Politikaları Komitesi ve diğer ilgili komitelerin çalışmalarını takip etmek ve katkı sağlamak 
 • Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak